• Deklaracja dostępności

   Szkoła Podstawowa im. Macieja Rataja w Lichwinie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony https://splichwin.edupage.org

    

   Data publikacji strony internetowej: 2020-09-01

   Data ostatniej dużej aktualizacji: 2021-03-02

    

   Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

   - wiele zdjęć, obrazów, grafik i innych informacji nietekstowych nie posiada alternatywnej wersji tekstowej (skany),
   - wiele materiałów tekstowych nie posiada odpowiedniej hierarchii nagłówków,
   - publikowane nagrania wideo nie posiadają audiodeskrypcji lub treści alternatywnej,

   - na niektórych stronach brak jest odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów.

    

   Oświadczenie sporządzono dnia 2020-12-01.

   Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez Szkołę Podstawową w Lichwinie.

   Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

    

   Informacje zwrotne i dane kontaktowe

    

   W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.

   Osobą odpowiedzialną jest Dyrektor Szkoły, koordynatorem jest Małgorzata Hołysz.

    

   Dane teleadresowe:

   Szkoła Podstawowa im. Macieja Rataja w Lichwinie

   Lichwin 182B

   33-172 Siedliska
   adres e-mail:
   dyrektor_splichwin@poczta.onet.pl

    

    

    

    Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 14 67 58 010. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

    

    

   Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

    

   Dostępność architektoniczna

    

   Szkoła Podstawowa im. Macieja Rataja w Lichwinie, Lichwin 182 B

   1) Budynek posiada dwa wejścia. Wejście główne znajduje się od ulicy. Do wejścia prowadzą dwie pary drzwi otwieranych. Przed wejściem znajduje się dzwonek do drzwi. nie ma tutaj ograniczeń w postaci schodów.

   Wejście drugie znajduje się od strony zachodniej budynku (od hali gimnastycznej). Do wejścia prowadzą schody, nie ma tutaj możliwości dostania się do budynku z poziomu podwórka. W razie potrzeby może być użyte jako wyjście ewakuacyjne.

   W budynku znajduje się toaleta dla osób z niepełnosprawnościami.

   2) W budynku na każdym poziomie (parter i 2 piętra) znajduje się korytarz. Na jego początku i końcu  znajdują się klatki schodowe. Budynek nie posiada wind.

   3) Na terenie szkoły znajduje się utwardzona powierzchnia (podwórko), na której można zaparkować samochód osobowy. Brak wyznaczonych miejsc dla osób z niepełnosprawnościami.

   4). Do szkoły może wejść osoba z psem asystującym i psem przewodnikiem. W szkole nie ma pętli indukcyjnych.

   5). W szkole nie ma możliwości skorzystania z tłumacza polskiego języka migowego.

   Bezpieczna ewakuacja

   1. Drogi ewakuacyjne w budynku spełniają wymagania warunków technicznych pod względem długości przejść i dojść pożarowych, szerokości i wysokości dróg ewakuacyjnych jak i kierunków otwierania drzwi.

   2. W budynku nie zastosowano oświetlenia awaryjnego ewakuacyjnego, znajduje się natomiast fluorescencyjne oznakowania ewakuacji dróg i wyjść.

   3. Schody oznaczono kontrastowo.

   4. Na dolnym korytarzu znajduje się materac do ewakuacji osób ze specjalnymi potrzebami.

   5. Brak świetlnego systemu powiadamiania alarmowego.

   6. Brak dźwiękowej informacji o kierunkach ewakuacji DSE.

   7. Brak czytelnego oznaczenia dróg ewakuacji alfabetem Braille’a.

   8. Alfabetem Braille’a podpisane są drzwi do sekretariatu, sali lekcyjnej i toalety przystosowanej dla osób niepełnosprawnych.

   9. W budynku jest dźwiękowy system powiadamiania alarmowego.

   10. Ciągi ewakuacyjne są możliwe do zauważenia przy pomocy białej laski.

   11. Czytelna informacja o drogach ewakuacyjnych.

   12. Każda osoba ze szczególnymi potrzebami w rozumieniu dostępności architektonicznej ma zapewnione wsparcie pracownika Szkoły Podstawowej w Lichwinie.

   13. Pracownicy udzielający pomocy przy wejściu do budynku: osobami oddelegowanymi do pomocy osobom niepełnosprawnym przy wejściu do budynku są pracownicy obsługi. Powiadamianie wskazanych pracowników odbywa się za pomocą dzwonka znajdującego się przy drzwiach wejściowych – wejście główne.


    


    

   Dane teleadresowe: Szkoła Podstawowa im. Macieja Rataja w Lichwinie

   Lichwin 182B, 33-172 Siedliska
   adres e-mail:
   dyrektor_splichwin@poczta.onet.pl
   nr tel.: 14 67 58 010.

   EduPage and the GDPR

   Aby dowiedzieć się, w jaki sposób strony EduPage spełniają wymogi RODO, odwiedź stronę poniżej: edupage.org/gdpr

    

   Polityka prywatności

   Ochrona danych osobowych na stronach EduPage traktowana jest bardzo poważnie. Odwiedź stronę poniżej, aby dowiedzieć się w jaki sposób chronione są Twoje dane osobowe: Polityka prywatności

  • Napisz do nas

   If you have any questions about data protection of personal data on our school, please send us a message using this contact form.
   wczytywanie danych z serwera, proszę czekać
   • Kontakty

    • Szkoła Podstawowa im. Macieja Rataja w Lichwinie
    • (14)6758010
    • Szkoła Podstawowa Lichwin 182 A 33-172 Siedliska Poland
    • https://www.facebook.com/Szko%C5%82a-Podstawowa-im-Macieja-Rataja-w-Lichwinie-1696249383944534/
   • Logowanie