• Projekt „Stawiamy na edukacje w Gminie Pleśna” STIWEK

    •  

      

     Nasza szkoła wraz ze Szkołą Podstawową im. Bronisława Czecha w Pleśnej, Szkołą Podstawową im. Armii Krajowej w Rzuchowej, Szkołą Podstawową im. ks. prof. Romana Darowskiego SJ w Szczepanowicach, Szkołą Podstawową w Janowicach oraz Szkołą Podstawową im. błogosławionej Matki Teresy z Kalkuty w Świebodzinie realizuje projekt pt. ”Stawiam na edukację w gminie Pleśna”

     Beneficjentem projektu jest Fundacja Stiwek, a Partnerem Projektu Gmina Pleśna.

      

     Projekt jest dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z budżetu  państwa, realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego, Osi priorytetowej 10 Wiedza i kompetencje, Działanie 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałanie 10.1.3 Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne.

      

     Wartość projektu łącznie 1 998 376, 80 zł (w tym dofinansowanie 1 897 471, 80zł)

     Numer projektu RPMP.10.01.03-12-0353/19

     Projekt jest realizowany od 1.05.2020 do 31.07.2022

      

     Celem projektu jest rozwijanie kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych uczniów, dzięki udziałowi w dodatkowych zajęciach rozwijających oraz zmniejszenie deficytów rozwojowych uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych i wyrównanie szans edukacyjnych uczniów, dzięki udziałowi w dodatkowych zajęciach specjalistycznych. Celem projektu jest także udoskonalenie kompetencji dydaktycznych i wychowawczych 57 nauczycieli 6 szkół w zakresie TIK i wsparcia uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych przez szkolenia oraz stworzenie warunków do nauki metodą eksperymentu w 6 szkołach dzięki doposażenie pracowni TIK i pracowni przedmiotowych do 07.2022

      

     Grupę docelową projektu stanowi 510 uczniów z 6 szkół (240 dziewcząt i 270 chłopców) tym 221 uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz 57 nauczycieli (42 kobiet, 15 mężczyzn).

      

     160 uczniów, biorących udział w projekcie wyrówna szanse edukacyjne dzięki stypendiom

      

     W projekcie odbędzie się:

     - 3175 godzin zajęć wyrównawczych z matematyki, przedmiotów przyrodniczych i języków obcych oraz zajęć specjalistycznych: logopedycznych, socjoterapeutycznych, korekcyjno-kompensacyjnych w 127 grupach

     - 1550 godzin projektów edukacyjnych doskonalących kompetencje matematyczne, przyrodnicze, językowe i w 62 grupach

     - 775 godzin zajęć rozwijających umiejętności uniwersalne: praca zespołowa, kreatywność w 31 grupach

      

     W projekcie zaplanowano wyjazdy edukacyjne, w trakcie których uczniowie będą pogłębiać wiedzę oraz uczyć się praktycznego wykorzystania wiadomości uzyskanych w trakcie zajęć.

      

     Dzięki projektowi szkolne pracownie przedmiotowe zostaną wyposażone w nowoczesną bazę dydaktyczną.

      

      

  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa im. Macieja Rataja w Lichwinie
   • (14)6758010
   • Szkoła Podstawowa Lichwin 182 A 33-172 Siedliska Poland
   • https://www.facebook.com/Szko%C5%82a-Podstawowa-im-Macieja-Rataja-w-Lichwinie-1696249383944534/
  • Logowanie